Polityka prywatności

Ten dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://cleanhub.pl/ zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TEN LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709504, posiadająca NIP: 8971849593, REGON: 369003700, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw możesz się kontaktować się z nami drogą mailową na adres: info@cleanhub.pl

Jako Administrator przestrzegamy zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpieczając dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do tych danych przez osoby trzecie. W szczególności podejmujemy następujące działania zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych: szyfrowanie danych, archiwizacja danych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania, jak również dokonywanie oceny środków zabezpieczających te dane.

Dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, a w niektórych przypadkach treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych, będą przetwarzane w celu opracowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie zainteresowania naszymi usługami. Ponadto dane te będą wykorzystywane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w celach archiwalnych, analitycznych, księgowych, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) w przypadku wyrażenia przez nich zgody na takie działanie.

Dane w wymienionych powyżej celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach tych odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto jesteś uprawniony do otrzymania od nas kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych (art. 16 RODO).

Masz prawo od sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia Twoich danych w przypadku, gdy są niekompletne. Najłatwiej zrobić to kontaktując się z nami na adres e-mail: info@cleanhub.pl

Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).
Możesz żądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; sprzeciw musi zostać uznany za zasadny w świetle RODO,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; w niektórych przypadkach możemy wymagać, aby stan ten został ustalony na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji organu.

Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych, możemy przechowywać niektóre dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
Przysługuje Ci uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Z uprawnienia tego
możesz skorzystać, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić
  prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu danych
  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych – do czasu
  stwierdzenia, czy powoływane przez nas prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne
  wobec podstaw zgłaszającego sprzeciw.

W przypadkach określonych w RODO ograniczenie to może jednak nie nastąpić (np. gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, jak również gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub interesów osoby trzeciej, jesteś uprawniony do złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu dokonujemy analizy przedstawionej przez Ciebie szczególnej sytuacji w kontekście prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje jeśli przetwarzanie Danych wynika z konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług, zapewnienie funkcjonalności strony internetowej https://cleanhub.pl/ oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług księgowych, doradczych i prawnych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy).

Administrator nie będzie zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że podejmie on środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie tych danych jest zgodne z przepisami. Środki te mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

Administrator korzysta również z usług podmiotów, dzięki którym weryfikuje między innymi jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej https://cleanhub.pl/ oraz bada sposób, w jaki Użytkownicy trafili na wskazaną witrynę. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Użytkowników dedykowane i spersonalizowane materiały reklamowe.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do podjęcia na twoje żądanie działań jeszcze przed jej zawarciem, np. sporządzenia oferty, a także kierowania do ciebie informacji i treści handlowych, a po cofnięciu zgody do otrzymywania takich informacji – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator. Twoich danych nie będziemy zatem przetwarzać dłużej niż 6 lat od zakończenia świadczenia usług lub działań podjętych na twoje żądanie. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych zgodą będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator.

INFORMACJE HANDLOWE

CleanHub ma prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.

Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do usług świadczonych przez CleanHub (np. zmiany oferty, promocje), mające charakter niekomercyjny lub komercyjnych, a które dotyczą naszych usług.

Podejmujemy starania, aby informacje handlowe kierowane do Użytkowników były dla nich interesujące. Dbamy również o to, aby objętość tych informacji była możliwie ograniczona, zaś same wiadomości wysyłane sporadycznie.